Leer over snel internet

Iedereen kan (bijna) overal bellen en internetten. De Rijksoverheid stelt hierover regels op waar telecombedrijven zich aan moeten houden. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijke informatie geven over de kosten voor het gebruik van de telefoon. Ook stelt het Rijk regels op voor gebruik van (radio)frequenties in de ether. Providers mogen bijvoorbeeld niet zomaar frequenties gebruiken. Zij hebben hiervoor een vergunning nodig. 

Wat is snel internet? Uiteraard is snelheid relatief. We meten de snelheid van onze internetverbinding op basis van de maximale hoeveelheid data die in een bepaalde tijd verzonden kan worden. Dit wordt ook wel de bandbreedte genoemd en wordt doorgaans gemeten in MB per seconde.

In de wereld van de financiering van breedbandoplossingen in het buitengebied zijn ruwweg drie financierende partijen te onderscheiden.

Aangezien het inbrengen van eigen vermogen de meest risicovolle vorm van financieren is, ontvangen partijen daar gewoonlijk ook het hoogste rendement op. Bij burgerinitiatieven, zoals de coöperatieve ontwikkeling van breedband verbindingen in het buitengebied kan dat anders liggen.

Het algemene kenmerk van financiering is dat middelen aangetrokken worden om een tijdelijk tekort aan middelen te overbruggen. Financiering is dus iets anders dan de bekostiging van een project. Financiering is een tijdelijke overbrugging, terwijl de bekostiging het structurele inkomen van een project of onderneming vormt.

Voor het realiseren van snel internet door (burger)initiatieven zijn een goed uitgewerkte business case en een verkenniing naar de mogelijkheden van zelffinanciering essentieel. 

U begint met het maken van een goed businessplan met een bijbehorende business case. Het business plan bestaat in ieder geval uit:

Hieronder vindt u een indicatieve lijst van onderdelen voor een bedrijfsplan. Of u al deze onderdelen uiteindelijk opneemt is onder meer afhankelijk van de vraag of u het netwerk zelf aanlegt en exploiteert, of dit door een andere partij laat doen.

Overheden mogen niet zomaar geld investeren in de aanleg van snel internet, zij moeten zich aan de Europese regels houden.

Hoe kunt u de werkgroep formeler organiseren? En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen?

De financiering van snel internet is een van de belangrijkste onderdelen voor een lokaal initiatief. Er zijn drie mogelijkheden: (1) de deelnemers, (2) financiële instellingen, en (3) overheden.

Voor de realisatie van breedband in het buitengebied zijn verschillende bedrijfsmodellen denkbaar. In de praktijk zijn er grofweg drie varianten. Deze bespreken we hier op hoofdlijnen.

Een draadloze verbinding is één van de mogelijke technische oplossingen in het buitengebied. Vaak is een centraal opstelpunt verbonden met het vaste netwerk en is het laatste stuk van de verbinding (‘the last mile’) draadloos.

De meeste initiatieven geven de voorkeur aan de aanleg van een glasvezelnetwerk. De voordelen zijn duidelijk: glasvezel biedt de hoogste bandbreedte, kent weinig signaalverlies en is ongevoelig voor storingen van buitenaf. Het nadeel is dat de aanlegkosten hoog zijn.

Snel internet in het buitengebied realiseren kan, maar vraagt extra aandacht, tijd en geld. Omdat de buitengebieden dunbevolkt zijn, is extra geld nodig en zijn de aanlegkosten van een netwerk belangrijk. Er bestaan verschillende netwerkentechnologieën die mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Snel internet in het buitengebied realiseren kan, maar vraagt extra aandacht, tijd en geld. Omdat de buitengebieden dunbevolkt zijn, is extra geld nodig en zijn de aanlegkosten van een netwerk belangrijk. Er bestaan verschillende netwerkentechnologieën die mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Door particuliere initiatieven en stimuleringsbeleid van de overheid is de aanleg van telecommunicatie- netwerken in het buitengebied in een stroomversnelling geraakt. Steeds meer marktpartijen zijn bereid
te investeren in de ontsluiting van buitengebieden.

Door particuliere initiatieven en stimuleringsbeleid van de overheid is de aanleg van telecommunicatie- netwerken in het buitengebied in een stroomversnelling geraakt. Steeds meer marktpartijen zijn bereid
te investeren in de ontsluiting van buitengebieden.

Door particuliere initiatieven en stimuleringsbeleid van de overheid is de aanleg van telecommunicatie- netwerken in het buitengebied in een stroomversnelling geraakt. Steeds meer marktpartijen zijn bereid
te investeren in de ontsluiting van buitengebieden.

Door particuliere initiatieven en stimuleringsbeleid van de overheid is de aanleg van telecommunicatie- netwerken in het buitengebied in een stroomversnelling geraakt. Steeds meer marktpartijen zijn bereid
te investeren in de ontsluiting van buitengebieden.

Voordat een marktpartij mag beginnen met de aanleg van een netwerk moet hij toestemming van de gemeente hebben. De gemeente zal daarvoor een instemmingsbesluit afgeven. Voor het afgeven van een instemmingsbesluit mag de gemeente een vergoeding vragen (leges).

Degeneratie betekent in algemene zin de achteruitgang van eigenschappen. Dit kan door het niet meer nodig hebben van bepaalde eigenschap (bijvoorbeeld door modernisering) of door langzaam intredend technisch mankement (slijtage, oxidatie).  Met betrekking tot de aanleg van snel internet zijn afspraken over degeneratie van wegverhardingen en bermen van belang.

De laatste jaren is er veel discussie ontstaan over de graafdiepte. Deze discussie gaat hoofdzakelijk over de diepteligging van datanetwerken. Over het algemeen werken veel gemeenten met standaard profielen, waarin de diepteligging van datanetwerken op 0,60 meter is gesitueerd.

Iedereen kan (bijna) overal bellen en internetten. De Rijksoverheid stelt hierover regels op waar telecombedrijven zich aan moeten houden. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijke informatie geven over de kosten voor het gebruik van de telefoon. Ook stelt het Rijk regels op voor gebruik van (radio)frequenties in de ether. Providers mogen bijvoorbeeld niet zomaar frequenties gebruiken. Zij hebben hiervoor een vergunning nodig. 

Wat is snel internet? Uiteraard is snelheid relatief. We meten de snelheid van onze internetverbinding op basis van de maximale hoeveelheid data die in een bepaalde tijd verzonden kan worden. Dit wordt ook wel de bandbreedte genoemd en wordt doorgaans gemeten in MB per seconde.

Overheden mogen niet zomaar geld investeren in de aanleg van snel internet, zij moeten zich aan de Europese regels houden.

Een draadloze verbinding is één van de mogelijke technische oplossingen in het buitengebied. Vaak is een centraal opstelpunt verbonden met het vaste netwerk en is het laatste stuk van de verbinding (‘the last mile’) draadloos.

De meeste initiatieven geven de voorkeur aan de aanleg van een glasvezelnetwerk. De voordelen zijn duidelijk: glasvezel biedt de hoogste bandbreedte, kent weinig signaalverlies en is ongevoelig voor storingen van buitenaf. Het nadeel is dat de aanlegkosten hoog zijn.

Snel internet in het buitengebied realiseren kan, maar vraagt extra aandacht, tijd en geld. Omdat de buitengebieden dunbevolkt zijn, is extra geld nodig en zijn de aanlegkosten van een netwerk belangrijk. Er bestaan verschillende netwerkentechnologieën die mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Snel internet in het buitengebied realiseren kan, maar vraagt extra aandacht, tijd en geld. Omdat de buitengebieden dunbevolkt zijn, is extra geld nodig en zijn de aanlegkosten van een netwerk belangrijk. Er bestaan verschillende netwerkentechnologieën die mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Soms is het mogelijk de internetsnelheid in buitengebieden te verbeteren door bestaande netwerken uit te breiden, of te voorzien van modernere technieken en apparatuur (opwaardering). Er zijn verschillende varianten denkbaar. 

Uit de praktijk: draadloos internet in Dronten

Wilfried Groot Koerkamp uit Dronten
"Doordat je bij deze oplossing niet naar elke woning en boerderij afzonderlijk hoeft te graven, waren de aanlegkosten aanzienlijk lager."

Uit de praktijk: fases van een traject

Gert van Winkoop en Jan van de Kraats
"We hebben op markten gestaan, op zomeractiviteiten, eigenlijk overal waar veel mensen uit de buurt komen. Alles om mensen te overtuigen om mee te doen."

Uit de praktijk: Fries' lawaai en een lange adem

Jos de Groot
"Tien euro extra in de maand was het maximale wat we bewoners konden laten betalen. Toen kwam de uitdaging om het plan zo te buigen dat dit paste én om de aanleg van het netwerk rond te krijgen voor dat budget."

Uit de praktijk: Breedband Beemster

Frank van Boven
"Bewonersinitiatieven zouden veel meer de samenwerking moeten zoeken."

Uit de praktijk: KempenGlas

Jo van de Pas
"Zonder onderling vertrouwen is een initiatief bij voorbaat mislukt."

Uit de praktijk: Vechtdalbreed

Gerrit-Jan Hagedoorn
"Het is belangrijk dat je als initiatiefgroep de regie blijft houden over het project."

Uit de praktijk: HollandsKroon

Corry de Lange
"Uiteindelijk hadden wij ons nog beter moeten laten informeren over de wet- en regelgeving waar we vroeg of laat mee te maken zouden krijgen."

Uit de praktijk: Glasvezel De Wolden

Gerhard Kippers
"Alleen getekende contracten die bindend zijn, helpen je bij het realiseren van snel internet."

Uit de praktijk: provincie Drenthe

Gedeputeerde Henk Jumelet
"Als provincie willen we zoveel mogelijk faciliteren: in het beschikbaar stellen van middelen, het inhuren van expertise maar ook in het samenbrengen van verschillen stakeholders."

Uit de praktijk: provincie Gelderland

Projectleider breedband Mijnke van Kleef
"Het is belangrijk om de steun vanuit overheid te maximaliseren. Dit kan de haalbaarheid vergroten."